2018 YILI MALİ TATİL


3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan meslek mensuplarının, 1-20 Temmuz günleri arasında mer’i mevzuata göre yapmaları gereken bazı vergi ve sosyal güvenlik işlemlerini 20 Temmuz tarihinden sonraya erteleyerek meslek mensupları ve yükümlülere kolaylıklar getiren 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun, 28/03/2007 tarihli ve 26476 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün itibariyle yürürlüğe girmiştir.
Yasanın 1’inci maddesine göre, her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanmakta, Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde ise, mali tatil, Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlamaktadır.
5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren “Mali Tatil” uygulaması, bu yıl 3 Temmuz 2018 günü başlayıp 20 Temmuz 2018 Cuma günü sona erecektir.
Mali tatil uygulaması 2016 yılında getirilen 6661 sayılı kanunla Haziran ayına ilişkin bazı beyannamelerin verilme süresi mali tatilin bittiği 20 Temmuz tarihinin 5. Gününün sonuna kadar verilmesi nedeniyle beyan süresi 3-20 Temmuz 2018 tarihleri arasında olan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süresi 25 Temmuz 2018, bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 26 Temmuz 2018’dir.
6661 sayılı Kanun'la yapılan değişiklik uyarınca, özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisinde malî tatil uygulanmayacaktır.

Böylece 2016 yılından itibaren mali tatil dolayısıyla söz konusu vergilere ilişkin beyan ve ödeme sürelerinde bir uzama söz konusu olmayacak, Temmuz ayındaki beyan ve ödemeler de ilgili Kanunlarda belirtilen sürelerde yapılacaktır.
Ayrıca uzlaşma talep süreleri, tarhiyat öncesi ve sonrası bütün uzlaşmalar, vergi yargısında dava açma süresi, SGK işlemleri, vergi incelemeleri, defter ibrazı, aramalı vergi incelemeleri, yoklama işlemleri vb. ile ilgili işlemler 1-20 Temmuz tarihleri arasında Mali Tatil dolayısıyla süreler çalışmamaktadır.

MALİ TATİL NEDENİ İLE BEYAN VE ÖDEME TARİHLERİ TAKVİMİ

BEYANNAME/BİLDİRGE ÇEŞİDİİLK BEYAN GÜNÜSON BEYAN GÜNÜSON ÖDEME GÜNÜ
Haziran / 2018 Dönemine Ait Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi Stopajının
ve Damga Vergisinin Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi (AYLIK)
01.07.201825.07.201826.07.2018
Nisan- Mayıs- Haziran / 2018 Dönemine Ait Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi
Stopajının ve Damga Vergisinin Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi ( ÜÇ AYLIK)
01.07.201825.07.201826.07.2018
Haziran / 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı ve Ödemesi01.07.201825.07.201826.07.2018

Haziran / 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen
Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar 
İçin Makbuz Karşılığı
Ödenmesi Gereken Damga 
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.07.201825.07.201826.07.2018
Haziran / 2018 (APHB ) Aylık Prim ve hizmet Belgesinin
Verilmesi ve Ödenmesi (SGK Aylık Bildirgesi )
01.07.201825.07.201831.07.2018

Hüseyin ÖZBAY
Gaziantep SMMM Odası Yön.Krl. Bşk.