E-Fatura ve E-Defter Uygulaması Hk. - SMMM Mehmet Taraz

DİKKAT! Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Kullanma Zorunluluğu Kapsamında Olabilirsiniz!

14.12.2012 tarihinde yayınlanan 421 Nolu Vergi Usul Genel Tebliği ile bu tebliğ ile ilgili 08.02.2013 tarihinde yayınlanan 58 nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri açıklanan ve ekinde yayınlanan Madeni Yağ Lisansına Sahip Firmalar ile ÖTV III sayılı listede yer alan malları İmal,İnşa ve İthal Edenler ile bu firmalardan mal alan mükelleflerdeelektronik defter tutma ve elektronik fatura kullanma zorunluluğu kapsamına alınmıştır.

Hangi Mükellefler Elektronik Defter ve elektronik Fatura Kullanma Zorunluluğu Kapsamındadır

Öncelikle,

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar,

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki (kolalı gazoz,içki,sigara gibi ) malları imal, inşa veya ithal edenler,

Bunların Dışında,

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar,

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenlerden 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.

elektronik fatura ve elektronik defter uygulaması kapsamındadır.

Konuyu açıklayacak olursak öncelikle madeni yağ lisansa sahip olan 58 nolu sirküler ekinde vergi numara ve unvanları yayınlanan mükellefler ile yine aynı sirküler ekinde yayınlanan ÖTV III sayılı listedeki (kolalı gazoz,içki,sigara gibi) malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler uygulama kapsamındadır.

Bunların dışında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olan mükelleflerden 2011 takvim yılı içinde mal alışı yapanlar, satın aldıkları malın türüne, fiyatına, miktarına veya herhangi bir özelliğine bakılmaksızın, 2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamları 25 Milyon TL veya daha yüksek ise elektronik fatura ve elektronik defter uygulamalarına dahil olacaklardır. Lisans sahibi mükelleflerden alış yapanların, madeni yağ sektöründe veya başka bir sektörde faaliyet göstermesi zorunluluk karşısındaki durumlarını etkilememektedir

Ayrıca 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal eden mükelleflerden 2011 takvim yılı içinde mal alışı yapanlar, satın aldıkları malın türüne, fiyatına, miktarına veya herhangi bir özelliğine bakılmaksızın 2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamları 10 Milyon TL veya daha yüksek ise elektronik fatura ve elektronik defter uygulamalarına dahil olacaklardır. Bu kapsamda alış yapanların tütün, alkol, kolalı gazozlar sektörlerinde veya başka sektörlerde faaliyet göstermesi zorunluluk karşısındaki durumlarını etkilememektedir.

Sirkülerde yapılan bu açıklama ile madeni yağ lisansı bulunan bu firmalardan türüne, miktarına, fiyatına veya özelliğine bakılmaksızın 2011 yılında 1 TL veya 1 lt madeni yağ veya başka bir mal alan mükelleflerden 2011 yılı brüt satış tutarı 25 milyon TL aşanlar elektronik fatura ve elektronik defter zorunluluğu kapsamına girmektedirler.

Yine ÖTV Kanunun III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden listedeki mükelleflerden türüne, miktarına, fiyatına veya özelliğine bakılmaksızın her hangi bir mal alan mükelleflerden 2011 yılı brüt satış tutarı 10 milyon TL aşanlar elektronik fatura ve elektronik defter zorunluluğu kapsamına girmektedirler.

Hizmet alımları bu kapsama girmemektedir.

Örnekler

2011 yılı brüt satışı 28.530.000.-TL olan bir benzin istasyonu marketinde satmak üzere 2011 yılında aldığı 15.000.TL madeni yağ için elektronik fatura ve elektronik defter zorunluluğu kapsamına girmiştir.

2011 yılı brüt satışı 54.136.000.-TL olan tekstil ürünleri imalatı bulunan bir fabrikanın madeni yağ lisansı bulunan bir şirketten 2011 yılında makinelerde kullanmak üzere aldığı 32.000.-TL madeni yağ için elektronik fatura ve elektronik defter zorunluluğu kapsamına girmiştir.

2011 yılı cirosu 10 milyonu aşan bir ticaret firmasının müşterilerine ikram etmek üzere 2011 yılında listede ismi bulunan Migros A.Ş' den aldığı 25.-TL kola nedeniyle elektronik fatura ve elektronik defter zorunluluğu kapsamına girmiştir.

2011 yılı cirosu 18.650.000.-TL olan bir halı üretim firması listede ismi bulunan Carrefoursa Marketlerinden 2011 yılında mutfağına aldığı toplam 878.-TL et ve sebze nedeniyle elektronik fatura ve elektronik defter zorunluluğu kapsamına girmiştir.

Örneklerden de anlaşılacağı gibi burada en dikkat edilmesi gereken husus listelerde ismi bulunan firmalardan yalnızca madeni yağ, kolalı gazozlar ,içki sigara almanız gerekmiyor, Bu firmalardan ne alırsanız alın 2011 yılı brüt satışlarınız belirtilen rakamları aşıyor ise elektronik fatura ve elektronik defter zorunluluğu kapsamına giriyorsunuz.

Elektronik Fatura ve Elektronik Deftere Uygulamasına Geçiş Süresi

Zorunluluk kapsamına giren mükelleflerin;

a) Elektronik fatura uygulamasına 2013 takvim yılı için 1/9/2013 tarihi itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığı'na başvurulması gerekmektedir.Elektronik Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin birbirlerinden aldıkları mallar ve sağladıkları hizmetler için 1/9/2013 tarihinden itibaren elektronik fatura göndermeleri ve almaları zorunludur

b) Elektronik defter uygulamasına ise 2014 takvim yılı (Elektronik defter yazılımlarını kendi geliştiren mükelleflerin 1/9/2014 tarihi itibariyle elektronik defter test süreçlerini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.) içerisinde geçmeleri zorunludur.

Uygulama Nasıl Olacak

Elektronik Fatura Uygulamasından yararlanan kayıtlı kullanıcıların güncel listesi www.efatura.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

Elektronik Fatura Uygulamasından yararlanan mükellefler fatura düzenlemeden önce muhatabın www.efatura.gov.tr internet adresinde yer alan kayıtlı kullanıcı listesine kayıtlı olup olmadığını kontrol edecekler, kayıtlı kullanıcı ise elektronik fatura, kayıtlı kullanıcı değilse kâğıt fatura düzenleyeceklerdir.

Mükellefler Elektronik Defter için edefter.gov.tr sitesinde listesi bulunan onay almış dokuz yazılım firmasından birisinin yazılımları ile e-defter uygulaması yapılabilecektir.

13.12.2011 tarihinde yayınlanan 1 Nolu Elektronik Defter Genel Tebliğinde elektronik defter uygulaması detaylı olarak açıklanmıştır. Bu uygulamadan yararlananlar, aylık dönemler itibarıyla oluşturdukları elektronik defterler için ilgili olduğu ayı takip eden ayın son gününe kadar (Aralık ayına ilişkin defterler gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresinin sonuna kadar) kendilerine ait güvenli elektronik imza ve mali mühür ile onaylayacaklardır. İmzalı veya mühürlü defterler için berat dosyaları oluşturup bu dosyalar Elektronik Defter Uygulaması aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığın onayına sunulacaktır.

Ne Yapmalıyız

2011 yılı brüt satışlarınız 10 Milyon TL’nin üzerinde ise 2011 yılında, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenlerden mal alıp almadığınızı kontrol ediniz.

Listelerdeki firmalardan 2011 yılında herhangi bir mal alım yapılması halinde elektronik defter ve elektronik fatura uygulaması için mükelleflerin ivedilikle onay almış bir yazılım firması ile veya kendi bünyelerinde elektronik altyapının kurulması gerekmektedir. Bununla birlikte meslek mensuplarının da elektronik defterleri ertesi ay sonunda kadar onaylanması gerektiğinden buna uygun muhasebe sistemini ve ekiplerini kurulmaları gerekmektedir.

Sorumluluk ve Cezai Yaptırımlar

Elektronik fatura ve elektronik deftere ilişkin olarak getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında, Vergi Usul Kanununun ceza hükümleri tatbik olunacaktır.

Elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükellefler elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere kâğıt ortamında fatura düzenleyemezler; düzenlemeleri halinde kâğıt ortamında düzenlenen bu faturalar hiç düzenlenmemiş sayılacaktır.

  1. Elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükelleflerin elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükellefler tarafından gönderilen elektronik faturaları almaları zorunludur. Bu zorunluluğa uymayan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerinde belirtilen fatura almayan mükelleflere tatbik olunan cezai hükümlerin uygulanacaktır.

Elektronik defter tutma zorunluluğu getirilen mükellefler kâğıt ortamında defter tutamazlar. Bu mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılacaktır.

Sonuç

Elektronik defter ve elektronik fatura uygulamaları gerek mükelleflere gerekse meslek mensuplarına yeni sorumluluklar ve yükler getirmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığının politikalarında bütün mükelleflerin bu sisteme geçmesi öngörülmektedir. Burada Gelir İdaresi Başkanlığını öncelikli madeni yağ lisansı bulunan firmalar ile alkol, sigara, kolalı gazoz imal,inşa ve ithal eden firmaları takip etmek amacıyla bu zorunluluğu getirmiştir. Bu firmalardan 2011 yılında 1 liralık herhangi bir mal alan bu sektörlerde faaliyet göstermeyen firmaların da elektronik defter ve elektronik fatura zorunluluğu kapsamına girmesi eleştirilirken, bu durum Gelir İdaresi Başkanlığının uygulamayı kısa sürede genişleteceğini göstermektedir.

Listede bulunan özellikle Migros, Carrefoursa, Tesco Kipa gibi süpermarketlerden 2011 yılında 1 TL mal alan brüt satış tutarları 10 milyon aşan bir çok KOBİ veya KOBi üstü mükellefler uygulama kapsamına girecektir. Meslek Mensupların da bu mükelleflerin defterlerini tutabilmeleri için gerekli altyapı ve sistemlerini kurmaları gerekmektedir.

 

 

Ekli Listeler

5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip mükellefler

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal eden mükellefler