ETİK KURULUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

ETİK KURUL:13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. Maddesi uyarınca oda bünyesinde bir Etik Kurul oluşturulması zorunludur. Kurul en az 3 kişiden teşekkül eder. Kurulun görevleri şunlardır:

1.Odanın internet sitesinde, Etik Komisyonu tanıtıcı bir bölümün yer almasını sağlamak,

2.Etik Komisyon Faaliyet Raporu hazırlayarak, müteakip yılın Ocak Ayı sonuna kadar internet sitesinde yayınlamak,

3.Meslek mensuplarına, oda çalışmalarına, yönetim-denetim ve disiplin kurulu üyelerine, etik davranış ilkeleri konusunda uygun eğitim sağlamak,

4."Etik Liderlik" misyonunu üstlenerek, etik iletişim kanalları oluşturmak,

5.Etik ilke ve değerlere uyumu gözetmek ve rehberlik etmek,

6.5176 sayılı Yasa kapsamına girenler için, gelir ile bağdaşmayan yaşantıyı izlemek,

7.Personel özlük dosyasına konmak üzere "Etik Sözleşme İmzalatmak",

8. Etik kurallara aykırılıkla ilgili olarak, 5176 Sayılı Yasa kapsamındaki başvuruların ön incelemesini yaparak, Disiplin Kurulunca değerlendirilmesini sağlamak.