Kurumlar Vergisi Beyannamesi Doldurulurken Ek Olarak Verilen Listede Dikkat Edilecel Hususlar

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ DOLDURULURKEN EK OLARAK VERİLEN LİSTEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

 

1-      KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler

(1) Kurum kazancının tespitinde aşağıdaki indirimlerin yapılması kabul edilmez:

a) Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler.

b) Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkları ve benzeri giderler.

c) Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar.

ç) Her ne şekilde ve ne isimle olursa olsun ayrılan yedek akçeler (Türk Ticaret Kanununa, kurumların kuruluş kanunlarına, tüzüklerine, ana statülerine veya sözleşmelerine göre safî kazançlardan ayırdıkları tüm yedek akçeler ile Bankacılık Kanununa göre bankaların ayırdıkları genel karşılıklar dahil).

d) Bu Kanuna göre hesaplanan kurumlar vergisi ile her türlü para cezaları, vergi cezaları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizler ile Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ödenen gecikme faizleri.

e) Kanunlarla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak tespit edilen hadler saklı kalmak kaydıyla, menkul kıymetlerin itibarî değerlerinin altında ihracından doğan zararlar ile bu menkul kıymetlere ilişkin olarak ödenen komisyonlar ve benzeri her türlü giderler.

f) Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan; yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz taşıtları ile uçak, helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ve amortismanları.

g) Sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan tazminatlar hariç olmak üzere kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğan maddî ve manevî zarar tazminat giderleri.

h) Basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından doğacak maddî ve manevî zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri.

ı) Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderlerinin % 50'si. Bakanlar Kurulu bu oranı % 100'e kadar artırmaya veya sıfıra kadar indirmeye yetkilidir.

(6322 sayılı kanunun   37.maddesiyle eklenen bent; Yürürlük 01.01.2013)i) Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10'unu aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan kısmı.Belirlenecek oranı sektörler itibarıyla farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu, bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarıbelirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

2-      VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar

Fiilen ödenmediği halde ayrılan Kıdem tazminatı karşılıkları,

- İlgili dönemde yasal takibi olmayan Şüpheli Ticari Alacak karşılıkları,

- Vergi usul kanunu değerleme hükümlerine göre ayrılmayan Stok değer düşüklüğü karşılıkları,

- Vergi usul kanununda olmadığı halde ayrılan diğer karşılıklar.

3-       VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan reeskontlar

- Vergi usul kanunu değerleme hükümlerinde yer almayan senetsiz borç ve alacaklar için ayrılan reeskontlar ve diğer benzeri aktif varlıklar için ayrılan reeskontlar bu satırda gösterilecektir.

4-      VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan amortismanlar

- Özellikle halka açık şirketlerde SPK / TMS standartlarına göre faydalı ömrü farklı alınan veya kıstamortisman sistemine göre amortisman hesaplanmasından kaynaklanan amortisman farkları bu satıra yazılacaktır.

- Ayrıca önceki yıllarda amortisman ayrılmamasından kaynaklanan ve ilgili yılda yapılan düzeltme kayıtlarından kaynaklanan amortisman farkları da buraya yazılacaktır.

5-      5510 sayılı Kanun m.88 kapsamındaki kanunen kabul edilmeyen giderler

Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarları, gelir vergisi ve kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılamaz. Dolayısıyla ödenmemiş SGK primleri bu satıra yazılacaktır.

5510 Sk. 88. Madde Primlerin Ödenmesi “…..Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarları, gelir vergisi ve kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılamaz. “ denmektedir.

6-      6111 sayılı Kanun (özel kanunlar uyarınca) yazılan kanunen kabul edilmeyen giderler

6111 sayılı kanun kapsamında özellikle matrah artırımı ve stok artırımı sebebi ile ilave yapılan beyanların taksit ödemeleri bu satırda yazılacaktır.

7-      Bağış ve Yardımlar

Kurumlar Vergisi Kanunu madde 10 ve Gelir Vergisi Madde 89’a göre, Bağış ve yardımların indirim konusu yapılabilmesi yasal şartları sağlasa bile mutlaka önce KKEG olarak gösterilip daha sonra beyannamenin ilgili İndirim satırında ayrıca gösterilmek suretiyle indirim yapılması gerekmektedir.

8-      GVK m. 75 uyarınca yönetim kurulu üyelerine ödenen kâr payları

Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesi uyarınca, idare meclisi başkan ve üyelerine ödenen kâr payları menkul sermaye iradı sayılmıştır. Bu itibarla, söz konusu ödemelerin kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 Öte yandan, kurum personeline ödenen temettü ikramiyeleri Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesine göre ücret sayıldığından bu ödemeler kurum kazancının tespitinde ücret gideri olarak dikkate alınmaya devam edilecektir. Söz konusu temettü ikramiyelerinin bilanço günü itibarıyla ödenecek toplam tutarı kesinleştiğinden, çalışanlara o yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresinin sonuna kadar ödenecek temettü ikramiyeleri, ilgili olduğu yılın kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir.

9-      KDV kanunu m. 30/d uyarınca indirilemeyen KDV tutarı

Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi bu satıra yazılacaktır.

3065 KDV kanunu 30/d “Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi.”

10-  6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi

6802 sayılı kanunun 39.maddesine göre, bu vergi, katma değer vergisi matrahına dahil edilmez, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider kaydedilmez ve hiçbir vergiden mahsup edilmez. Telekomünikasyon faturalarında yer alan Özel iletişim vergileri bu satıra yazılacaktır.

Bu vergi, katma değer vergisi matrahına dahil edilmez, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider olarak kabul edilmez ve hiçbir vergiden mahsup edilmez.”

11-  MTV kanunu m. 14 uyarınca gider kaydedilen MTV’ler

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun 14.maddesine göre alınan vergi ve cezalar ile gecikme zamları gelir ve kurumlar vergilerinin matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez.

“Bu Kanuna bağlı (I) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlardan (Ticari maksatla kullanılan uçak ve helikopterler ile taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar hariç) alınan vergi ve cezalar ile gecikme zamları gelir ve kurumlar vergilerinin matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez.”

Bazı taşı ve araçlar bu kapsam dışındadır. Şöyleki;

(I) sayılı tarife (Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri, Motosikletler) ve (IV)  sayılı tarifede (Uçak ve helikopterler) yer alan taşıtlardan (Ticari maksatla kullanılan uçak ve helikopterler  ile taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar hariç)

12-   İstisna faaliyetlerden / işlemlerden doğan zararlar

Kurumlar vergisi kanunu madde 5 de yer alan istisna ve işlemler sebebi ile zarar doğması halinde söz konusu zarar indirim konusu yapılamaz.

“İştirak hisseleri alımıyla ilgili finansman giderleri hariç olmak üzere, kurumların kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarına ilişkin giderlerinin veya istisna kapsamındaki faaliyetlerinden doğan zararlarının, istisna dışı kurum kazancından indirilmesi kabul edilmez.”

13-  Diğer

Yukarıda yer alan sınıflamalara dahil edilemeyen, yuvarlama farkları, belgesiz giderler, önceki dönem giderleri gibi işlemler.

 

 

Smmm. Mehmet Emin TATLI