Üniversite Eğititm Harcamaları Vergiden Düşmüyor

 

Mevcut  Gelir Vergisi Kanunu'na göre; gelirini yıllık beyannameyle beyan eden Gelir Vergisi mükellefleri, gerçekleştirdikleri eğitim ve sağlık harcamalarının bir kısmını vergi matrahlarından indirebiliyorlar.

Yürürlükteki uygulamaya göre indirim konusu yapılacak eğitim ve sağlık harcamalarının tutarının, beyan edilen gelirin %10'unu aşmaması gerekmekte. Örneğin Gelir Vergisi matrahı 300 bin TL olan bir gerçek kişi, en fazla 30 bin TL'lik eğitim ve sağlık harcamasını vergi matrahından indirim konusu yapabiliyor.

Diğer taraftan indirim konusu yapılacak harcamaların:

- Türkiye'de yapılması,

- Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi (fatura, fiş, serbest meslek makbuzu),

- Mükellefin kendisine, eşine ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılmış olması gerekmekte.
Uygulamada "küçük çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiriyse, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade ediyor.

Not : Eğitim harcamaları ile ilgili bu standart kanunu uyguluyorduk artık değil …

 

Şimdik bu kısa Gelir Vergisi Beyannamesi hakkında ki kısa bilgiden sonra ŞÜKRÜ KIZILOT’unyazısında  dikkatimi çeken bir konu olan eğitim harcamaları konusuna değinelim ;

NEYE mi?

Aklınıza hiç gelmeyecek bir olaya!


Özellikle vergi mükellefi olanlar; aman dikkat!

“Çocuk” deyimini yanlış biliyor olabilirsiniz.

Böyle olunca da çocuklarınızın eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle, başınız ağrıyabilir.

ÇOCUK DEYİMİ


Çocuk denilince ne anlaşılıyor?

1. Asgari geçim indirimi uygulamasında; 18 yaşına kadar ya da tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış bulunan çocukları ifade ettiği belirtiliyor.

2. Aile reisi beyanı 29.7.1998’den itibaren yürürlükten kaldırıldı. Kaldırılmadan önce, GVK Madde 93’de, “çocuk deyimi 18 yaşını doldurmamış evlatları ifade eder” deniliyordu.

3. Ücretlilere vergi iadesi uygulandığı dönemde; yaş sınırına bakılmaksızın, ücretli ile birlikte oturan ve ücretli tarafından bakılan kişi çocuk kabul ediliyordu (255 No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği).

4. Yetim aylığı bağlanmasında; erkek çocuklara 18 yaşına kadar, orta öğretimde 20, yüksek öğretimde ise 25 yaşına kadar “çocuk” deyimi kapsamında aylık bağlanıyor.

5. Gelir Vergisi Kanunu’na Göre;

a) Küçük çocuklara ödenen ücret, ikramiye, komisyon ve tazminatlar gider yazılamıyor (GVK Md. 41/2).

b) Yıllık gelir vergisi beyannamesi veren mükellefler (esnaf, sanatkâr, tüccar, avukat, doktor, kira geliri beyan edenler vs.) gelirlerinin yüzde 10’unu aşmaması, harcamanın Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek ve tüzel kişilerden alınacak belgelerle kanıtlanması koşuluyla, küçük çocuklarına ilişkin olarak EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARINI, beyan ettikleri gelirden indirebiliyorlar (GVK Md. 89/2).

ÇOCUK DEĞİL KÜÇÜK ÇOCUK

Herhalde dikkatinizi çekmiştir.

Gelir Vergisi Kanunu’nda “çocuk” değil “küçük çocuk” deyimi kullanılıyor.

Gelir Vergisi Kanunu’nda “küçük çocuk” deyimi ile ilgili bir tanım yer almıyor.

Ancak, Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, bu konuda 2009 yılında;

“… küçük çocuk ifadesinden, 18 yaşını doldurmamış ve mükellef tarafından bakmakla yükümlü olunan çocukların anlaşılması gerekir. 22 yaşındaki çocuk, 18 yaşından büyük olduğu için yabancı dil kursu harcamaları, yıllık beyannamede bildirilen gelirden indirilemez” diye görüş bildirmiştir (B.07.4.DEF.0.34.11/GVK-89-2 sayılı).

Görüldüğü gibi, vergi idaresinin görüş ve uygulaması, 18 yaşını dolduran çocuklarla ilgili eğitim ve sağlık harcamalarının, yıllık beyannamede bildirilen gelirden indirilemeyeceği yönünde.

ACİLEN DEĞİŞTİRİLMELİ

Yüzbinlerce vergi mükellefi, bu ince ayrıntıyı bilmiyor.

Daha ötesi muhasebecilerin hatta yeminli mali müşavirlerin bile çoğu, bu ayrıntının farkında değil. Başlıktaki “Aman dikkat” uyarımız, ileride vergi ve ceza ile muhatap olmamanız için.

Bize göre, 18 yaşını dolduran çocuklara ait “eğitim ve sağlık” harcamalarının, yıllık beyannamede bildirilen gelirden indirilmesine izin verilmemesi, doğru bir uygulama değil.

İlgili yasa maddesinin acilen değiştirilmesi ya da bir genel tebliğ ile “küçük çocuk” deyiminin, tahsilde olan 25 yaşını doldurmamış çocukları da kapsadığının açıklanması gerekiyor.

Bu yapılana kadar, aman dikkat!..

Alıntı  : ŞükrüKızılot

Özel üniversitede eğitim gören 22 yaşındaki çocuk için yapılan harcamalar, çocuğun 18 yaşından büyük olması nedeniyle (Gelir Vergisi Kanunu’nun 89/2 maddesinde yer alan küçük çocuk ifadesinden 18 yaşını doldurmamış ve mükellef tarafından bakmakla yükümlü olunan çocukların anlaşılması gerektiğinden ) yıllık gelir vergisi matrahınn tespitinde indirim konusu yapılması mümkün değildir.
 
Aşağıda konu ile ilgili bir özelgeye yer verilmiştir.
 T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)
 
Sayı    : B.07.4.DEF.0.34.11/GVK-89/2
Tarih: 13.03.2009
Konu  :  Üniversitede eğitim gören 22 yaşındaki çocuk için yapılan eğitim harcamalarının gelir vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.
 
...
İlgi :    …..2009 tarihli dilekçeniz.
 
İlgide kayıtlı dilekçenizde, …Vergi Dairesi’nin ….  vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, özel bir üniversitenin 3. sınıfında okuyan 22 yaşındaki oğlunuza ait yabancı dil kursu aldığı …Ltd.Şti’nin  ….2008 tarihli faturası ile düzenlemiş olduğu 1.560 TL tutarındaki eğitim kurs bedeline ait harcamayı gelir vergisi matrahınızın tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı   hususu sorulmaktadır.
 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun  “Diğer İndirimler” başlıklı 89. maddesinde, “Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir.
 

 
2. Beyan edilen (5281 sayılı Kanunun 43/8-c maddesiyle değişen ibare. Geçerlilik; 01.01.2005, Yürürlük; 31.12.2004) gelirin % 10'unu aşmaması, Türkiye'de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları.
 
…” hükmü yer almaktadır.
 
Bu hükme göre, özel bir üniversitede eğitim gören 22 yaşındaki oğlunuz için yaptığınız (yabancı dil kursu harcamalarının)  eğitim harcamalarına ait ödemeleri, oğlunuzun 18 yaşından büyük olması nedeniyle ( Gelir Vergisi Kanunu’nun 89/2 maddesinde yer alan küçük çocuk ifadesinden 18 yaşını doldurmamış ve mükellef tarafından bakmakla yükümlü olunan çocukların anlaşılması gerektiğinden ) küçük çocuk sayılmadığından yıllık gelir vergisi matrahınızın tespitinde indirim konusu yapılması mümkün değildir.
 
Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Grup Müdür V.

Hangi harcamalar indirim konusu yapılabiliyor?

İndirim konusu yapılabilecek harcamaların eğitim ve sağlık amacına matuf olması gerekmekte.
Eğitim harcamalarına örnek olarak; özel eğitim ve öğretim kurumları, anaokulu, kreş ve dershanelere eğitim amacıyla yapılan ödemeler, eğitim amaçlı kurs ücretleri, okul servis ücretleri, kitap ve kırtasiye alımları için yapılan harcamalar ile öğrencilerin özel yurt ve pansiyonlarda kalmaları durumunda ödenen tutarlar gösterilebilir.

Ancak spor kurslarına ödenen ücretler, oyuncak, müzik aleti, eğitim amaçlı olmayan CD bedelleri, yabancı ülkelerde ödenen eğitim harcamaları ve gazete alımı ise kabul edilmemekte.
İndirim konusu yapılabilecek sağlık harcamalarına örnek olarak ise; teşhis veya tedavi sürecinde yapılan sağlık harcamaları (muayene, tahlil, ameliyat, fizik tedavi ve hastane giderleri ile ilaç, sağlık malzemesi alımları gibi) gösterilebilir.

Tıbbi bir gereklilik hasıl olmaksızın keyfi yapılan estetik harcamalarının indirim konusu yapılabilmesi mümkün değil. Yine bu minvalde, güneş gözlüğü, temizlik ve makyaj malzemesi alımı da kapsam dışında.

     SMMM ÖZLEM ANNAÇ BİŞGİN