Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Forumu Mobil Sürüm

Tam sürüme geçmek için tıklayın.
Kullanıcı Adı: Şifre:
  Üye Ol
 
Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Forumu  »  Mevzuat Forumu  »  Tebliğ özeti
SMMMO 22.01.2013- 13:54

TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ ÖZETİ

A)   TANIMLAR;

Tacir : Gerçek ve tüzel kişi tacirleri
Gerçek kişi tacir : Bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işleten kişiyi,
Genel Kurul : Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde genel kurulu, şahıs şirketlerinde ortaklar kurulunu ve gerektiğinde ortakların tümünü,
Sermaye şirketi : Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketleri
Şahıs şirketleri : Kollektif ve komandit şirketleri
Yönetim kurulu : Anonim şirketlerde yönetim kurulunu, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette yönetici veya yöneticileri, limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulunu,

İfade etmektedir.

B)   TUTULACAK DEFTERLER;

1)   Her tacir, yevmiye defteri, envanter defteri ve defteri kebiri tutmakla yükümlüdür.
2)   Şahıs şirketleri, yukarıdaki üç deftere ek olarak, genel kurul toplantı ve müzakere defteri tutmak zorundadır.
3)   Sermaye şirketlerinden, anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, 1. Fıkradaki üç deftere ek olarak pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri tutmak zorundadır.
4)   Limited şirketler ise, yine 1. Fıkradaki üç deftere ek olarak pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri tutmak zorundadır.
5)   Limited şirketler için getirilen özel bir hüküm, tebliğin 11/4 maddesinde yer almıştır. Buna göre limited şirketler iki türlü işlem yapabilirler.
a)   Limited şirketlerde, müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar, genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilebilir.
b)   Limited şirketlerde ayrı bir müdürler kurulu karar defteri tutulabilir. Bu durumda, açılış ve kapanış onayları dahil olmak üzere, anonim şirketlerdeki yönetim kurulu karar defterine ilişkin hükümler uygulanır ve müdür veya müdürler kurulu kararları, genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilemez.
6)   İlgili işletmeler için damga vergisi defteri gibi defterler de unutulmamalıdır.

C)   DEFTER ONAYLARI;

1)   Yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve yönetim kurulu (ve müdürler kurulu) karar defterinin her hesap dönemi için, hesap döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar onaylatılması zorunludur.
2)   Pay defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri ise, yeterli yaprakları bulunmak ve ilk yıl açılış onayı bulunmak kaydıyla, izleyen hesap dönemlerinde yeniden açılış onayı yaptırılmaksınız kullanılmaya devam edilebilir.
3)     Yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve yönetim kurulu (ve müdürler kurulu) karar defteri, yeterli yaprakları bulunması halinde, yeni hesap döneminin ilk ayı içerisinde onay yenilemek suretiyle (ara tasdik) kullanılmaya devam edilebilir.
4)   Yevmiye defteri ve yönetim kurulu (ve müdürler kurulu) karar defterinin, izleyen hesap döneminin üçüncü ayının sonuna kadar notere ibraz edilip, son kaydın altına noterce “Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması zorunludur. (Ara tasdik yaptırılıp, bu defterleri yeni yılda kullanmaya devam edenler için, ilk ay içerisinde yapılan onay, bu onay yerine geçer.)
5)   Geçici Madde 3; Mevcut durumda kullanılmakta olan pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla ve bu Tebliğde belirtilen bilgilerden eksik olanların yazılması suretiyle açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir.
6)   Geçici Madde 1; Gerçek kişi tacirlerden VUK’na göre ikinci sınıf tüccar sayılanlar, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar bu Tebliğde sayılan defterler yerine mezkur Kanun hükümlerine uygun olarak işletme hesabı esasına göre defter tutabilirler.
7)   Geçici Madde 4; 2013 yılına dair defterlerin 1.1.2013 tarihine kadar yapılacak açılış onaylarında noterce ticaret sicil tasdiknamesi aranmaz.


Forum Yazılımı:   php Kolay Forum (phpKF)  ©  2007 - 2013   phpKF Ekibi